Lederuddannelse for kirkegårdsledere og administrationschefer

Formålet med lederuddannelsen er at styrke kirkegårdslederens ledelsesfaglighed. Det betyder at lederen kan udøve ledelse på en effektiv og professionel måde i overensstemmelse med den kirkelige struktur og ledelsesopgavens mange facetter. Det gælder fra den daglige ledelse af opgaver og medarbejdere til den grundlæggende viden om personaleforhold og økonomi til det mere strategiske og personlige lederskab.

Uddannelsen falder i fire moduler, som kan tages enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge. Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol udsteder i samarbejde med Foreningen af Kirkegårdledere et kursusbevis efter hvert modul. Modul 4 kan med fordel også søges af medarbejdere der arbejdere med personaleforhold samt økonomistyringsopgaver. Kurserne afholdelse i Svendborg.

Ønsker du at tilmelde dig et kursus eller har du et spørgsmål så kan du kontakte vores kursusleder Tommy Nilsson på kursus@danskekirkegaarde.dk eller på telefon 23 45 35 56.

Oversigt:

Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab
Modul 2: Lederen og medarbejderne
Modul 3: Lederen som forhandler og konfliktløser
Modul 4: Personalejura, forvaltning og økonomistyring

 

Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab

Udbytte
Modulet giver kirkegårdslederen mulighed for at udvikle egen lederrolle og få indsigt i sin personlige og fortrukne lederstil. Herunder vil lederen få indsigt i de muligheder og dilemmaer, der er indenfor eget lederskab, opgaveudvikling og arbejdsplads. På modulet vil kirkegårdslederen få viden om ledelse og en række ledelsesredskaber, som kan optimere det daglige arbejde som leder. Hertil kommer at kirkegårdslederen får mulighed for at sætte fokus på egne ledelsesmæssige problemstillinger og sætte sig konkrete ledelsesfaglige mål.

Indhold
• Hvad er ledelse? - 360 grader rundt om ledelse
• Hvad er god ledelse?
• Grundlæggende ledelsesredskaber
• Mine lederroller og personlige lederstil
• Personlig effektivitet; prioritering af tid og opgaver
• Udvikling af arbejdspladsen og opgaven
• Afklaring af ledelsesfaglige mål

Undervisningsform
Ud over oplæg om en lang række ledelsesmæssige emner er undervisningen bygget op om deltagerens egen indsats i diskussioner, tests, øvelser, træning, sparring, og samtaler.

Tid og sted
Kurset afvikles på 3 internat dage kl. 9.00 – 18.00. ( i alt 37 timers undervisning inkl. forberedelse). Kurset afholdes på Best Western Hotel i Svendborg.

Pris
11.900 kr. 
 
Dato
30. september - 2. oktober 2024
 

Modul 2: Lederen og medarbejderne

Udbytte
Modulet giver dels kirkegårdslederne indsigt i og forståelse for en række psykologiske mekanismer, der er i aktion i samspillet leder-medarbejder og medarbejder-medarbejder. Modulet giver desuden kirkegårdslederne forståelse for og træning i en række teknikker, der finder naturlig anvendelse indenfor personaleledelse i dag. Teknikker og metoder, der på forskellig måde har til formål at forbedre samarbejde og kommunikation, højne arbejdsglæde og trivsel og dermed også sænke sygefraværet. Endelig giver modulet den enkelte deltager lejlighed til at revurdere sin egen forståelse af b.la. sprogbrug, tilbagemeldinger, kommunikationsstil og praktisk daglig ledelse.

Indhold
• Egne og andres reaktioner
• Værdier og overbevisninger
• Motivation og arbejdsglæde
• Situationsbestemt ledelse
• Kommunikation og samarbejde
• Forudsætninger for det gode samarbejde
• Den værdsættende samtale • Team og teambuilding
• Praktisk teambuilding
• Coaching og ledelse
• MUS og medarbejderudvikling

Undervisningsform
Formen vil være en blanding af teorioplæg, refleksioner og praktiske øvelser, hvor de forskellige teknikker trænes.

Tid og sted
Kurset afvikles på 3 internat dage kl. 09.00 – 18.00. ( i alt 37 timers undervisning inkl. forberedelse). Kurset afholdes på Best Western Hotel i Svendborg.

Pris
11.900 kr.

Dato
4.- 6. februar 2025
 

Modul 3: Lederen som forhandler og konfliktløser

Udbytte
Modulet giver kirkegårdslederne konkrete redskaber til at kunne indtræde i rollen som forhandler og konfliktløser i sin daglige ledelse. Modulet vil dels øge kirkegårdslederens viden om konflikthåndtering og forhandling og dels udvikle lederes evne til at komme godt igennem, hvad der kan være vanskelige og krævende ledelsesmæssige situationer.

Indhold
• Hvad er konflikter?
• Forskellige typer konflikter
• Ledelse, roller og konflikter
• Ledelse og forebyggelse af konflikter
• Konstruktiv konflikthåndtering og mægling
• Hvad er forhandling?
• Faser i forhandling
• God kommunikation i forhandling
• Nytten af forberedelse
• Fem forhandlingsstile
• Personlig stil i forhandling

Undervisningsform
Formen vil være en blanding af oplæg, refleksioner og praktisk øvelser i at forhandle og håndtere konflikter. Der arbejdes med konkrete cases.

Tid og sted
Kurset afvikles på 3 internat dage kl. 09.00 – 18.00. Kurset afholdes på Best Western Hotel i Svendborg.

Pris
11.900 kr.

Dato
9.-11. oktober 2023
 

Modul 4: Personalejura, forvaltning og økonomistyring

Udbytte
Deltagerne får helhedskendskab til de væsentlige lovgivninger, der regulerer ansættelsesforhold i den offentlige sektor, den forvaltningsmæssige ramme og de økonomiske styringsrammer og – redskaber.

Personalejura
• Den kirkelige struktur og jura
• Tjenestemandsloven
• Funktionærreglerne
• 3F og HK-overenskomst – at læse og forstå
• Personalestyrelsen – som sparringspartner
• PAV som redskab
• Sygdom, barsel, omsorgsdage og andet fravær
• Ferieloven, særlige feriedage, G-dage F
• Forvaltningsret

Forvaltningsret
• Habilitet
• Partshøring
• Partshøring og begrundelser
• Aktindsigt
• Spørgsmål om saglige hensyn ved skønsudøvelse på personaleområdet

Økonomi
• Generel regnskabsforståelse / Regnskab og budgetter
• Konteringsplan
• Takstberegning
• Lønregnskab
• Momsregler
• 5 % midler
• Ressourcestyring
• Legater
• Lån i stiftsmidlerne

Tid og sted
Kurset afvikles på 3 internat dage kl. 09.00 – 18.00. Kurset afholdes på Best Western Hotel i Svendborg.

Pris
11.900 kr.

Dato
29.-31. januar 2024